How was it made?

  • Scope+

    Yu-Hsuan Huang, Tzu-Chieh Yu, Pei-Hsuan Tsai, Yu-Xiang Wang, Wan-ling Yang, Hao-Yu Chang, Yu-Kai Chiu, Tsai Yu-Ju, Ming Ouhyoung