Demo Hour

  • Demo hour

    Harshit Agrawal, Udayan Umapathi, Robert Kovacs, Johannes Frohnhofen, Hsiang-Ting Chen, Stefanie Mueller, Patrick Baudisch, Calvin Rubens, Sean Braley, Antonio Gomes, Daniel Goc, Xujing Zhang, Juan Carrascal, Roel Vertegaal, Yu-Hsuan Huang, Tzu-Chieh Yu, Pei-Hsuan Tsai, Yu-Xiang Wang, Wan-ling Yang, Hao-Yu Chang, Yu-Kai Chiu, Tsai Yu-Ju, Ming Ouhyoung, Munehiko Sato, Rohan Puri, Alex Olwal, Deepak Chandra, Ivan Poupyrev, Ramesh Raskar